3Dwcs สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
 
Username
Password
ลืมรหัสผ่าน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สุวรรณสามยอดกตัญญู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ระเบียบดีชีวีสดใส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บอกเล่าครอบครัวฉัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง พุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง ปฏิบัติดีชีวีสดใส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง คนดีที่น่าชื่นชม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง พระพุทธศาสนาพาให้มีความสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ชุมชนดีมีวัฒนธรรม

ทั้งหมด 11 บทเรียน : 1 หน้า :
1
 
  * หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิก คุณจะสามารถดูเนื้อหาได้วิชาละ 10 เรื่องครับ
* เมื่อสมัครสมาชิกคุณจะสามารถดูเนื้อหาได้วิชาละ 20 เรื่องครับ
* สำหรับโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการ World class school จะสามารถรับชมเนื้อหาที่มีทั้งหมดได้ครับ