3Dwcs สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
 
Username
Password
ลืมรหัสผ่าน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สุวรรณสามยอดกตัญญู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ระเบียบดีชีวีสดใส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บอกเล่าครอบครัวฉัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง พุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง ปฏิบัติดีชีวีสดใส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง คนดีที่น่าชื่นชม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง พระพุทธศาสนาพาให้มีความสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ชุมชนดีมีวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การกวาดบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การจัดเตรียมผักและผลไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว การปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน

ทั้งหมด 107 บทเรียน : 8 หน้า :
<< กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป >>