3Dwcs สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
 
Username
Password
ลืมรหัสผ่าน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง At the amusement park
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง A vegetable soup
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง Prepositions
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง The real hero
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง Nakorn in raincoat
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง Around the clock
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง The adventures
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง Occupation
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การบวก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การหาร 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง เศษส่วน 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง เศษส่วน 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ทศนิยม 1

ทั้งหมด 107 บทเรียน : 8 หน้า :
<< กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป >>